Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Igglo Operations Oy (“Igglo”) kunnioittaa Igglon vuokranantajien ja vuokralaisten yhdistämiseen tarkoitettua verkkoalustaa käyttävien yksityisyyttä, sisältäen myös Igglon verkkosivuston igglo.com ja Igglon mobiilisovelluksen käytön sekä muut Igglon tarjoamat palvelut (yhdessä ”Palvelut”). Tämä Tietosuojaseloste auttaa sinua ymmärtämään, mitä henkilötietoja (”Henkilötiedot”) ja muita tietoja kuin
henkilötietoja Igglo kerää ja kuinka tietoja käytetään ja käsitellään.

Tämän Tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata, kuinka Igglo käsittelee Henkilötietoja, mitä Henkilötietoja Igglo kerää, mihin tarkoituksiin niitä käytetään ja kenelle niitä voidaan luovuttaa. Lisäksi sinulle kerrotaan, miten voit hallita Henkilötietojesi käsittelyä.

Igglo vastaanottaa ja käsittelee Palveluiden käyttäjien (jäljempänä kollektiivisesti ”Rekisteröidyt”) henkilötietoja. Igglon Palveluita ei ole tarkoitettu Rekisteröidyille, jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Emme tietoisesti kerää Henkilötietoja alle 13-vuotiailta ilman huoltajan suostumusta. Mikäli uskot, että meillä saattaa olla tietoja alle 13-vuotiaasta lapsesta, otathan meihin yhteyttä privacy@igglo.com.

1. Yleistä

“Henkilötiedot” viittaa tietoihin, jotka mahdollistavat yksilön tunnistamisen (sen mukaisesti kuten on määritelty Euroopan Union yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679 (”GDPR”)). Tämä on vastakohta ”muille kuin henkilökohtaisille tiedoille”, joka tarkoittaa tietoja, joista henkilö ei ole tunnistettavissa, tai joita ei voi käyttää henkilön tunnistamiseen.

Noudatamme edellä mainittua lainsäädäntöä ja muita Henkilötietojen käsittelyyn soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä käsittelemme Henkilötietoja hyvän tietojenkäsittelykäytännön mukaisesti. Kaikki henkilöstöömme kuuluvat henkilöt, jotka käsittelevät Henkilötietoja, ovat velvollisia pitämään nämä tiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Voimme muuttaa tätä Tietosuojaselostetta milloin tahansa, joten tarkistathan sen säännöllisesti. Mikäli teemme tähän Tietosuojaselosteeseen huomattavia muutoksia, lähetämme Palvelussa ilmoituksen sekä päivitetyn Tietosuojaselosteen tai otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse (käyttäen Palveluissa annettua osoitetta).

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on, sopimuksen toteuttaminen Igglon Palveluiden tarjoamiseksi sinulle GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, tai joku muu soveltuva oikeudellinen peruste.

Igglo voi käsitellä Henkilötietojasi myös, mikäli meillä on oikeutettu etu tehdä niin GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Jos Igglo käyttää oikeutettua etua Henkilötietojen käsittelyn perusteena, Igglo on arvioinut, etteivät Rekisteröidyn oikeudet ja vapaudet ole ylittäneet näitä Igglon oikeutettuja etuja.

Mikäli Henkilötietojen käsittely vaatii suostumuksesi sovellettavan lainsäädännön mukaan, ilmoitamme asiasta ja pyydämme suostumustasi. Suostumuksesi toimii oikeudellisena perusteena Henkilötietojesi käsittelemiselle GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on kuitenkin oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista. Mikäli peruuttaminen tarkoittaa, että emme pysty tarjoamaan enää Palveluita sinulle, voimme lopettaa Palveluiden tarjoamisen.

3. Tietoryhmät ja Henkilötietojen lähteet

Igglon käsittelemiä henkilötietoja kerätään pääasiassa suoraan Rekisteröidyiltä. Igglo kerää vain sellaisia Henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten kannalta, mukaan lukien tiedot, joita Rekisteröidyt antavat meille sekä teknisesti kerätyt tiedot, joita kerätään, kun Rekisteröidyt käyttävät Palveluitamme.

Vaikka tiettyjen Henkilötietojen antaminen on pääosin välttämätöntä palveluidemme käyttämiseksi, tiettyjen Henkilötietojen toimittaminen on kuitenkin vapaaehtoista (ks. taulukko jäljempänä). Henkilötietoja voidaan päivittää ja täydentää keräämällä tietoja yksityisistä ja julkisista lähteistä, kuten kaupallisesti saatavilla olevista hakemistoista ja verkkosivustoista.

Henkilötietoja ja muita kuin henkilökohtaisia tietoja kerätään suoraan Rekisteröidyiltä, esimerkiksi rekisteröinnin kautta tai kirjaamalla tapahtumia Palveluihin.

Nämä tiedot voivat sisältää:

Henkilötietoryhmä Esimerkkejä tietosisällöstä
Vuokralainen: Rekisteröinnin yhteydessä kerätyt tiedot* Nimi, sähköpostiosoite, profiilikuva, yhteystiedot, sukupuoli, syntymäaika.
Vuokranantaja: Rekisteröinnin yhteydessä kerätyt tiedot* Nimi, sähköpostiosoite, profiilikuva, yhteystiedot, sukupuoli, syntymäaika.
Muut vuokralaiseen liittyvät tiedot* Tiedot vuokralaisen toiveista vuokra-asunnoiksi & tietoja vuokralaisesta vuokralaisen profiilissa.
Muut vuokranantajaan liittyvät tiedot* Tiedot vuokrauksesta, tiedot vuokranantajasta.
Tekniset käyttäytymis- ja tunnistamistiedot Rekisteröidyn verkkokäyttäytymisen ja Palveluiden käytön seuranta, esimerkiksi evästeiden tai vastaavien teknisten tunnistetietojen avulla. Esimerkkejä kerättävistä tiedoista ovat ainutlaatuiset laitetunnisteet, IP-osoitteet, laitteen ohjelmistoversioiden numerot ja tunnisteet, ja karkeat sijaintitiedot GPS:n, IP-osoitteen tai matkaviestinverkkojen kautta.
Rekisteröidyn oikeuksien hallinta, esimerkiksi suostumukset ja kiellot Markkinointikiellot ja suostumukset. Yhteydenpito ja Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät toimenpiteet (ks. jäljempänä Rekisteröidyn oikeudet.)
Muut vapaaehtoisesti toimitetut (lisä)tiedot Toiveet ja preferenssit liittyen vuokrauksen sijaintiin, hintaluokkaan, ominaisuuksiin ja pituuteen. Muut tiedot, jotka toimitettu kontaktin, kilpailujen, arvontojen, sopimusten tai tapaamisten yhteydessä.
*:llä merkityt kohdat ovat välttämättömiä Palvelujen tarjoamiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi. Lisäksi tiettyjen henkilötietojen estäminen tai tarjoamatta jättäminen voi vaikuttaa Palveluiden moitteettomaan toimintaan tai Igglo ei välttämättä pysty tarjoamaan Palveluita, mikäli näitä tietoja ei toimiteta.

Mikäli et anna Igglolle tarvittavia tietoja, tämä voi tarkoittaa sitä, ettemme pysty tarjoamaan Palveluita sinulle tai täyttämään Palveluiden tarjoamisen kannalta välttämättömiä sopimusvelvoitteitamme taikka Igglon oikeudellisia velvoitteita.

Henkilötietojen lisäksi Igglo kerää muita kuin henkilökohtaisia tietoja liittyen Rekisteröityihin. Nämä tiedot sisältävät joko anonyymejä tai anonymisoituja tietoja tai Palvelun käytön aikana syntyneitä tietoja esimerkiksi Palvelussa tehdyistä toimenpiteistä taikka siitä, kuinka kauan palvelua on käytetty.

Palveluiden tietyt ominaisuudet saattavat mahdollistaa sinun sallivan Igglon saattaa tiettyjä tietoja muiden Rekisteröityjen saataville. Näihin lukeutuvat muun muassa sinun Palvelussa tekemäsi toimenpiteet (kuvattu yksityiskohtaisemmin Palveluissa).

Palvelut voivat muodostaa yhteyden verkkoyhteisösivustoihin ja profiileihin saadakseen tietoja sinusta, mikäli sallit verkkoyhteisösivuston saattaa nämä tietosi Igglon saataville. Tällä tavoin Igglo pystyy keräämään tiettyjä tietoja verkkoyhteisöpalvelun profiilistasi, kun verkkoyhteisösivustosi sallii tietojen antamisen.

Igglo säilyttää tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti kerättyjä Henkilötietoja tässä Tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi, ellei lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa. Jos kerättyjä Henkilötietoja ei tämän jälkeen enää tarvita tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin, Igglo poistaa kaikki edellä mainitut hallussaan olevat Henkilötiedot kohtuullisessa ajassa tai tekee ne anonyymiksi. Lisäksi Igglo tallentaa seuraavat Henkilötietoryhmäsi alla olevien säilytysaikojen mukaan:

Ryhmä Säilytysaika
Tiedot, jotka annat meille Tilauksen kestoaika
Teknisesti kerätyt tiedot Tilauksen kestoaika
4. Mihin tarkoituksiin Henkilötietoja käytetään

Rekisteröityjen Henkilötietoja voidaan käyttää, jotta voidaan:

  • Tarjota Rekisteröidyille Rekisteröityjen pyytämiä Palveluita;
  • Parantaa ja personoida Palveluita, sekä kehittää uusia tuotteita ja palveluita;
  • Vastata Rekisteröidyille liittyen asiakaspalvelukysymyksiin;
  • Hyödyntää niitä markkinointi- ja viestintätarkoituksiin;
  • Valvoa Palveluehtoja;
  • Varmistaa Palvelujen toiminta ja ylläpito;
  • Varmistaa Rekisteröityjen noudattavan Ehtoja ja tätä Tietosuojaselostetta; ja
  • Noudattaa Iggloon sovellettavia laillisia velvoitteita.

Igglo käyttää Henkilötietojasi kohdennettuun, Palvelun sisäiseen markkinointiin ja muihin samankaltaisiin tarkoituksiin sekä suostumuksellasi Igglon sähköpostimarkkinointiin. Voit kieltäytyä sähköpostimarkkinoinnista noudattamalla sähköpostissa mainittuja ohjeita. Jos kieltäydyt, Igglo voi silti lähettää sinulle asiakastietoja muussa kuin myynninedistämistarkoituksessa, kuten esimerkiksi sähköposteja liittyen asiakastiliisi, Palveluiden tarjoamiseen tai jatkuvaan suhteeseesi Igglon kanssa.

Igglo ei käytä automaattista päätöksentekoa. Käytämme kuitenkin profilointia tarjotaksemme sinulle yksilöityjä tarjouksia liittyen Palveluihin.

5. Kolmansien osapuolten analytiikkatyökalut ja tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Tällaisessa tapauksessa Henkilötiedot luovutetaan vain tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Luettelo käsittelijöistä ja muista vastaanottajista voidaan toimittaa pyynnöstä.

Analysoidakseen ja parantaakseen Palveluita Igglo käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia ja kolmannen osapuolen tarjoamia työkaluja kerätäkseen ja käyttääkseen tietoja, jotka ovat muita tietoja kuin Henkilötietoja. Rekisteröidyt voivat estää tällaisten tietojen keräämisen ja tallentamisen omien laitteidensa asetuksista.

Igglo ei luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin, kyselyihin tai julkisiin rekistereihin ilman suostumustasi. Poikkeuksena ovat tietyt ohjelmat tai ominaisuudet, jotka voit halutessasi poistaa käytöstä. Igglolla on oikeus jakaa muita tietoja kuin Henkilötietoja (kuten esimerkiksi anonyymeja käyttötietoja, alustatyyppejä, etunäkymiä, klikkauksien määriä jne.) kiinnostuneiden kolmansien osapuolten kanssa auttaakseen heitä ymmärtämään tietyn sisällön, palveluiden, mainosten ja tarjousten käyttötapoja ja/tai Palveluiden toimivuutta.

Henkilötietoja voidaan myös siirtää säännöllisesti Euroopan Union ja Euroopan talousalueen (”EU/ETA”) ulkopuolelle Igglo:n palveluntarjoajille. Jos Henkilötietoja siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, tällaiset siirrot tehdään joko maahan, jossa Euroopan komissio katsoo tietosuojan olevan riittävällä tasolla tai siirrot suoritetaan käyttäen asianmukaisia suojatoimenpiteitä, kuten EU:n komission tai muun GDPR:n mukaisen toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen vahvistamia tai muutoin hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Lisätietoja voidaan toimittaa pyynnöstä.

6. Turvallisuus

Igglo toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet suojatakseen Henkilötietoja, kun tietoja siirretään Rekisteröityjen laitteilta Igglolle sekä suojatakseen tietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Huomioithan kuitenkin, että mikään internetin välityksellä tehty tiedonsiirto ei ole 100-prosenttisesti turvallinen tai virheetön. Kaikkien tilirekisteröintitietojen ja valtakirjojen suojaaminen on Rekisteröityjen vastuulla.

Henkilötietoja sisältävää rekisteriä ylläpidetään ulkoisten palveluntarjoajien palvelimilla asianmukaisilla suojatoimenpiteillä. Henkilötiedot suojataan asianmukaisilla alan standardeilla, teknisillä ja organisatorisilla turvallisuustoimenpiteillä. Vaikka Igglo pyrkii vilpittömästi tallentamaan Palveluista kerättyjä tietoja turvalliseen toimintaympäristöön, joka ei ole ulkopuolisten saatavilla, Igglo ei voi taata näiden tietojen täydellistä turvallisuutta tiedonsiirron aikana tai sen aikana, kun tietoja varastoidaan järjestelmiimme.

Igglo lähettää ilmoituksen Palveluissa, mikäli kyseessä on aineellinen tietoturvaloukkaus, joka vaarantaa yksityisyytesi tai Henkilötietosi, ja tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä asianomaisiin Rekisteröityihin. Igglo voi myös väliaikaisesti sulkea Palvelut suojellakseen Henkilötietoja.

7. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa kävijän laitteeseen ja jonka kävijän selain tarjoaa sivustolle joka kerta, kun kävijä palaa. Igglo voi hyödyntää evästeitä, jotka auttavat tunnistamaan ja jäljittämään kävijöitä, kävijöiden Palveluiden verkkosivuston käyttöasetusten käyttöä, parantaakseen laatua, räätälöidäkseen suosituksia ja kehittääkseen Palveluita. Rekisteröidyt, jotka eivät halua, että evästeitä sijoitetaan heidän laitteisiinsa, voivat asettaa selaimensa kieltäytymään evästeistä ennen Igglon verkkosivustojen käyttöä. Tällöin tietyt verkkosivuston ominaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä toimi.

Jos Igglo käyttää evästeiden lisäksi muita seurantateknologioita, Igglo ilmoittaa Rekisteröidyille tällaisten seurantatekniikoiden käytöstä.

Igglo käyttää kolmannen osapuolen data-analytiikkaa ja/tai apuohjelmia, joista voidaan pyynnöstä toimittaa luettelo.

Voit kieltää tietojesi keräämisen ja tallentamisen kolmansien osapuolien data-analytiikka-alustoilta. Ohjeet tähän löydät näiden kolmansien osapuolien data-analytiikka alustojen verkkosivustoilta. Jos haluat kieltäytyä verkkopohjaisesta käyttäytymiseen liittyvästä mainonnasta, voit vierailla esimerkiksi: https://preferences-mgr.truste.com/ tai https://optout.aboutads.info/.

Palvelut saattavat sisältää kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia, jotka toimittavat evästeitä laitteellesi, jotta käyttämääsi sisältöä ja sinulle kohdistettua mainontaa voidaan seurata. Luettelo kolmannen osapuolen markkinointialustoista voidaan toimittaa pyynnöstä.

Seuraavien linkkien: https://www.networkadvertising.org tai https://www.youronlinechoices.com/fi/ (tai vastaavien kulloinkin voimassa olevien URL-osoitteiden) kautta saat lisätietoa, miten kieltäytyä evästeiden käytöstä asianmukaisemman mainonnan toimittamiseksi.

8. Rekisteröityjen oikeudet ja Yhteystiedot
8.1 Oikeus päästä tietoihin, korjata ja saada jäljennös

Voit ottaa yhteyttä Iggloon ja Igglo ilmoittaa sinulle, mitä Henkilötietoja Igglo on tallentanut sinusta, ja mihin tarkoituksiin sellaisia tietoja käytetään sekä muut GDPR:n edellyttämät tiedot Henkilötietojesi käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää, että Igglo korjaa virheelliset, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat Henkilötiedot, jotka on tallennettu sinusta, ottamalla yhteyttä Iggloon.

8.2 Oikeus poistamiseen

Voit myös pyytää Iggloa poistamaan Henkilötietosi järjestelmistämme. Igglo noudattaa tällaista pyyntöä, ellei Igglolla ole oikeutettua perustetta olla poistamatta tietoja. Kun tiedot on poistettu, Igglo ei välttämättä pysty välittömästi poistamaan kaikkia jäljellä olevia kopioita kaikista järjestelmistään. Tällaiset kopiot poistetaan niin pian kuin mahdollista.

8.3 Oikeus vastustaa tai rajoittaa käsi

Voit vastustaa tiettyä Henkilötietojen käyttöä, kun tällainen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, mukaan lukien suoramarkkinointi tai profilointi. Voit kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostimarkkinointia noudattamalla kyseisten sähköpostiviestien ohjeita. Jos kieltäydyt, voimme edelleen lähettää sinulle muita kuin myynninedistämistarkoituksessa olevia tietoja, kuten sähköpostiviestejä liittyen tiliisi, tarjoamiimme palveluihin ja tuotteisiin, tai Igglon jatkuvaan suhteeseen kanssasi.

Voit GDPR:n edellytysten mukaisesti pyytää Iggloa rajoittamaan tiettyjen Henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietosi tallennetaan, mutta niitä ei käsitellä muuten. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, että Palveluiden käyttömahdollisuuksia on vähemmän. Jos tällainen rajoitus tarkoittaa sitä, että emme enää pysty tarjoamaan Palveluita sinulle, meillä on oikeus lopettaa Palveluiden tarjoaminen.

8.4 Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on GDPR:n edellytysten mukaisissa tilanteissa oikeus saada Igglolle antamasi Henkilötiedot strukturoidussa, yleisesti käytetyssä muodossa. Igglo ei takaa, että nämä tiedot ovat yhteensopivia, merkityksellisiä tai hyödyllisiä muille palveluille.

8.5 Kuinka käyttää oikeuksia

Voit käyttää Rekisteröidyn oikeuksia lähettämällä Igglolle kirjeen tai sähköpostiviestin alla mainittuihin osoitteisiin. Kirjeen tai viestin tulee sisältää seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero sekä käyttäjätunnus, jota käytetään kirjautumistarkoituksiin (ei salasanaa). Igglo voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää lisätietojen antamista henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Igglo voi GDPR:n edellytysten mukaisesti hylätä kohtuuttoman toistuvat, liialliset tai ilmeisen perusteettomat pyynnöt.

8.6 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että Henkilötietojen käsittelytoimintamme on ristiriidassa sovellettavan tietosuojalainsäädännön kanssa, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Yhteystiedot:

Igglo Operations Oy

Y-tunnus: 2816858-5

Osoite: Pursimiehenkatu 29-31, 00150 Helsinki, Finland

Email: privacy@igglo.com

www: https://igglo.com